תנאי השימוש באתר
 1. כללי
  • אתר האינטרנט – View Board (להלן: “האתר”) הינו אתר תדמית ברשת האינטרנט, המציע למשתמשים מידע על שירות ייחודי של החברה לניתוח, צפייה וניהול קמפיינים של לקוחות בפלטפורמות המסחר הדיגיטלי בזמן אמת, שנבנה ע”י האנליטים ומנהלי הקמפיינים המובילים בארץ.
  • האתר בבעלות ומנוהל על ידי חברת וויבו אולס בע”מ (להלן, ביחד ולחוד: “
  • תנאי השימוש באתר נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים במידה שווה.
  • הסכמת המשתמש
המשך הגלישה והשימוש באתר מהווה הסכמתך לכל תנאי השימוש המפורטים כדלהלן ולהיות תנאי השימוש מסמך משפטי מחייב. תנאי שימוש אלו מהווים הסכם מחייב בינך (להלן: “המשתמש”) לבין האתר אשר בבעלות החברה. תנאי השימוש נועדו על-מנת שתוכל להשתמש באופן חופשי וללא הגבלה בשירותים שמספק האתר ו/או יספק האתר בעתיד. ככל ואינך מסכים למי מן התנאים הקבועים בתנאי השימוש, הינך נדרש לצאת מן האתר ולא לעשות כל שימוש במידע ובשירותים המצויים בו.
 1. השימוש באתר ונכונות המידע
  • השימוש באתר פתוח לכל המשתמשים בכל הגילאים, כאשר במידה והינך מתחת לגיל שמונה-עשרה (18), השימוש באתר מותנה בהסכמת הוריך, ואי קבלת הסכמתם תמנע את המשך גלישתם באתר, והינך מתבקש להפסיק את הגלישה באתר לאלתר.
  • גביית תשלום ע”י צד ג’ לתיווך לשירותי האתר אסורה בהחלט.
  • לצורך שמירת קשר עם החברה או התעניינות לגבי המוצרים/השירותים של החברה, המשתמש יכול להירשם ברשימת הקשר באתר (להלן: “רשימת הקשר”). לצורך ההרשמה לרשימת הקשר הינך מתבקש להשאיר את הפרטים הבאים כדלהלן:
   • שם פרטי ושם משפחה
   • כתובת דוא”ל
  • הפרטים האישיים אשר ישמרו במאגר המידע של האתר, יישמרו לזמן מוגבל. נכונות הפרטים היא על אחריות המשתמש בלבד, אין האתר נושא באחריות בגין פרטים שיתגלו שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או בהתאם לציפיות של המשתמש, אשר יפגעו בהמשך גלישת המשתמש.
  • לא ניתן להעלות פרטים נוספים או להעביר מידע לחברה באמצעות כתובת דוא”ל של האתר (כפי שתפורסם בהמשך). כל מידע שמשתמש יעביר ו/או יעלה לאתר ולא התבקש לכך הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  • השימוש באתר
השימוש באתר הוא למטרה שיווקית ותדמיתית בלבד, שבו ניתן להשאיר פרטים ליצירת קשר, וכל שימוש אחר באתר בזדון או בשגגה, יגרור נקיטה באמצעים משפטיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וזאת ללא הודעה מראש ו/או נימוק. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל מעשה של משתמש אחר ע”פ סעיף זה ובכלל. להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מעשים הנחשבים כשימוש אחר, בין השאר מדובר במעשים לא חוקיים אשר נעשו בזדון או בשגגה:
 • יצירת זהות כוזבת על מנת לבצע ריגול תעשייתי ו/או להתחקות אחרי פעילות האתר ו/או החברה.
 • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.
 • שימוש שאינו הולם או מפר של אחד מתנאי השימוש של האתר.
 • פגיעה והפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר או כל קניין רוחני אחר בין אם של האתר או כל גורם אחר.
 • כל פריצה או ניסיון פריצה למערכת האתר בכלל ולמאגר המידע בפרט.
 • הפצת חומרים בכלל ובדואר אלקטרוני בפרט, בין אם היא למטרת זדון או בין אם היא לכל מטרה אחרת, בין השאר למטרת פרסום והפצת דואר זבל (“ספאם“).
 • שינוי כל מידע באתר שלא אישור האתר. שימוש בתוכנות לצורך סריקת האתר.
 • פגיעה בתקינות האתר והשימוש בו באמצעים כגון – בדיקה, בחינה והעמסה פיקטיבית, לכלל המשתמשים או למשתמש בודד.
 • פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאים לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.
 • פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 • טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאנים וכיו”ב תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.
כל הפעולות יחד או לחוד מוגדרות להלן “שימוש אחר“;
 • המשתמש מודע, והחברה אינה מתחייבת, שהנגישות או הגישה הניתנת באתר לא תיפרע, תינתן כסדרה או תהא חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, תקלות וכשלים אחרים, אם בשגגה או בזדון, והחברה לא תהא אחראית לנזק כלשהו ישיר או עקיף, לרבות עוגמת נפש וכיוצא בכך, שייגרם למשתמש בעטיה.
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את פעילות האתר או חלקה, לערוך באתר שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום (בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל), וכן להסיר מהאתר מידע ותכנים ללא שמירתם, ללא צורך בהודעה מוקדמת, בהסכמת המשתמש או צד שלישי כלשהו.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהמידע והתכנים באתר אינם חפים מטעויות, והם יכולים להשתנות מעת לעת, וכי החברה אינה אחראית לנכונותם בכל צורה שהיא, לרבות בגין תוצאות ונזקים כלשהם העלולים להיגרם מהשימוש בהם במישרין ו/או בעקיפין.
 • במידה ותועבר הבעלות באתר או הבעלות בחברה לגורם אחר, אם באמצעות מכירה, מיזוג או העברה ללא תמורה (להלן ביחד או לחוד: “העסקה”), האתר שומר לו להעביר את הזכות על החומרים ביחד או לחוד לבעל הזכויות החדש במהלך העסקה. יש להדגיש שבעל הזכויות החדש ימשיך להיות כפוף למדיניות הפרטיות כפי שנרשמה אצל רשם מאגרי המידע. המשתמשים יקבלו הודעה על העסקה שלושים (30) יום לפני החתימה ומשתמשים אשר יהיו מעוניינים, יהיו רשאים למחוק את המידע שמסרו בשל העסקה בהודעה מראש של חמישה עשר (15) ימים לפני חתימה על העסקה. האמור אינו גורע מזכות המשתמש לדרוש את מחיקת פרטיו מהאתר מעת לעת.
 1. התמורה
  • השימוש בשירותי החברה באתר הינו בכפוף לתשלום, בהתאם לסוג החבילה שתיבחר על ידי המשתמש (חבילות: Basic, Advanced ו-Custom; להלן: “השירותים”) ולמחיר החבילה המתפרסם באתר (להלן: “התמורה”).
  • התמורה המהווה תשלום חודשי מלא לחברה, אשר תשולם מראש וכתנאי למתן השירותים על ידי החברה, בכפוף לחשבונית מס כדין.
  • החברה שומרת על זכותה לעדכן את התמורה המפורטת באתר החברה, בכפוף להודעת הלקוח על כך.
  • בכל מקרה בו יאחר הלקוח בתשלום כלשהו בו הוא חייב על פי הסכם, מעל ארבעה עשר (14) ימים, ייעצר מתן השירותים ויישא הסכום שבפיגור, החל ממועד תחילת הפיגור ואילך, ריבית בשיעורי הריבית שתהא נהוגה באותה עת בבנק, אשר בו מנוהל חשבון חח”ד של החברה, בגין חריגות מאשראי בחשבונות חח”ד. בנוסף, לאחר פיגור של שלושים (30) ימים ומעלה, תהיה החברה רשאית, להפסיק ו/או להשעות ביצוע התחייבויותיה עד לביצוע התשלום, מבלי לגרוע משאר זכויותיה.
 2. תקופת ההתקשרות
  • ההסכם למתן השירותים על ידי החברה יכנס לתוקף במועד הזמנת החבילה והמחירון המתאימים (להלן: “מועד תחילת השירותים”), ויעמוד בתוקפו עד הודעת המשתמש/לקוח על ביטול מראש ובכתב של ששים (60) ימים (להלן: “תקופת ההסכם”).
  • מדיניות ביטולים: היה ומתן השירותים יתבטל, ייפסק, ייעצר או יושהה, מכל סיבה שהיא כאמור לעיל ולהלן, ו/או במקרה שבו המשתמש/הלקוח הודיע לחברה על רצונו להביא את ההסכם לכדי סיומו המוקדם, לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי ו/או לשיפוי ו/או לפיצוי כלשהו בגין הפסקת השירותים או עבור התקופה שנותרה ללקוח עד תום החודש הרלבנטי שבו ניתן השירות.
 3. הפסקת מתן השירותים
על אף האמור לעיל בסעיף 4, החברה רשאית להפסיק את השירותים המסופקים ללקוח הפסקה מוחלטת באופן מיידי, או הפסקה זמנית, או להגבילם, בהודעה ללקוח מראש, ככל שניתן ו/או מחויב מנסיבות העניין, וכן בהתקיים אחד מאלה:
 • הלקוח לא שילם, במועד, תשלום שהוא חייב בגין שירותים שסופקו ללקוח מהחברה;
 • הלקוח הפר תנאי מהותי בקיומו של ההסכם ולא תיקן את ההפרה לאחר שקיבל התראה על כך;
 • קיים חשש כי הלקוח יעשה שימוש בלתי סביר או שאינו כדין בשירותים של החברה, ללא הסכמתה או תיאום מראש;
 • הלקוח הוכרז כפושט רגל או שמונה ללקוח נאמן בפשיטת רגל, כונס נכסים זמני או קבוע, מפרק זמני או קבוע, לפי העניין, או שהוגשה בקשה בהקשר זה לבית משפט, ולא הוסרה תוך שלושים (30) ימים ממועד הגשתה, ולא ניתנה מטעמו ערבות להנחת דעתה של החברה להבטחת כיסוי החובות והתשלומים שהלקוח חב בהם לחברה עד גמר הליכי פשיטת הרגל או הפירוק, לפי העניין;
 • לדעת החברה קיים חשש סביר שהלקוח לא יוכל לעמוד בתשלום התמורה על פי ההסכם;
 • מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה;
 • קיבלה החברה הוראה מרשות מוסמכת ו/או מאחת הפלטפורמות, לכל הפחות, להפסיק את מתן השירות ללקוח או מצד שלישי המחייב את החברה להפסיק את מתן השירותים, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעשותה כן.
 1. קניין רוחני ותכני האתר
  • האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. משתמש ו/או כל צד שלישי המבצע פעולות בו, אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש “להוריד” (download) נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובתוכנו של האתר בכלל.
  • המשתמש מתחייב לא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.
  • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
  • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה ובאתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.
 2. פרטיות ומידע
האתר מכבד את פרטיות המשתמש ועושה את מירב המאמצים לשמור על המידע שנאסף על ידי האתר. באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש, וגלישת המשתמש באתר מהווה הסכמה לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע שלנו ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד וניתוח נתונים סטטיסטיים, והנך מסכים/מה לכך. לצורך קבלת המידע המלא בנושא זה ובנושאים נוספים, אנא קרא את מדיניות הפרטיות של האתר.
 1. הגבלת אחריות
  • כל תוכן באתר, העולה לאתר על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה עשוי לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. החברה אינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועלים באתר. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר ו/או השירותים המסופקים על ידי החברה.
  • האתר אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות המידע למטרת המשתמש. האתר מסיר מעצמו בזאת כל אחריות לגבי המידע, כולל כל אחריות משתמעת לגבי אי-התאמת המידע למטרה מסחרית או כלכלית, או לכל מטרה אחרת של המשתמש, וכן לגבי מקצועיות הביצוע של האתר, הבעלות באתר ואי-הפרת זכויות של האתר ו/או החברה.
  • מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל המידע ניתן “כפי שהוא” (“as is”) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה ו/או מי מטעמה מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי המידע לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.
  • לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהסתמכות על המידע שנמצא באתר.
  • המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.
  • מבלי לגרוע מהאמור, החברה, וכל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתם.
 2. שיפוי
המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה, בעליה, מנהליה, יועציה, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אתר אלה או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם לאתר בגין שימוש לא חוקי ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או שימוש אחר (כמפורט בסעיף 2.8).
 1. סמכות שיפוט וברירת דין
סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.
 1. יצירת קשר עם האתר
אם ברצונו של משתמש ליצור קשר עם החברה, הוא יכול לעשות זאת ולפנות לכתובת דוא”ל: [email protected] המשתמש מתחייב לפנות בצורה מכובדת וראויה, כל שימוש בשפה בלתי ראויה, פוגענית ומעליבה בפניה לאתר, עלולה לגרור חוסר תגובה או אפילו מחיקת המשתמש מרשימת הקשר.
 1. עדכון ושינוי תנאי השימוש
האתר יהא רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמלא, ושינויים אלה יהיו תקפים ממועד פרסומם. תנאי השימוש עודכנו ב-09 במרץ 2023  

כל נתוני האתר ופלטפורמות השיווק במקום אחד

אנא השאירו פרטים

ונציג יחזור אליכם עוד היום