1. כללי
   • אנו, View Board (להלן, ביחד ולחוד: “החברה”), בעלי ומפעילי האתר View Board (להלן: “האתר”), מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה אצלנו. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שהנך (להלן “המשתמש”) מוסר ליצירת הקשר עמך ובמידע שייאסף אודותיך בעת שתשתמש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נקבה. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד – אף רבים במשמע.
   • מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר של החברה (להלן: “תנאי השימוש”) המהווים הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה. מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש יחולו על כל משתמש ועל כל שימוש באתר, כולם או חלקם. להגדרות במדיניות פרטיות זו, תהא אותה משמעות כמוגדר בתנאי השימוש, אלא אם צוין כאן אחרת.
   • החברה ממליצה לקרוא את מדיניות הפרטיות בעיון לפני השימוש במערכת ולפני מסירת פרטיך, לרבות פרטים אישיים מזהים ו/או רגישים. חלק מן השימושים במערכת מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים שונים. על כן, הנך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך. בנוסף, בעת השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו.
   • ככל ואינך מסכים למי מבין התנאים הקבועים במדיניות הפרטיות או הנך צעיר מגיל 16 ולא קיבלת את הסכמת הוריך להיכנס לאתר ולהשאיר בו פרטים, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע שמפורסם באתר ו/או בשירותים המצויים בו, ובמקרה של אפליקציה, הנך נדרש להסירה לאלתר.
   • כן מובהר, כי רישום באתר בכל אמצעי, לרבות, רישום דרך האינטרנט באתר החברה ו/או באפליקציה ו/או בחיוג טלפוני על ידי המשתמש, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש.
  2. סוג המידע אשר נאסף ומטרת איסופו
   • החברה אוספת ושומרת במאגריה, מידע מסוים ביחס למשתמש על מנת שניתן יהיה ליצור קשר עם המשתמש למען הענקת היקף השירות שאותו הוא או מי מטעמו מעוניין להזמין. מידע זה כולל:
  • יצירת קשר ראשוני: במסגרת רצונך להתעניין בשירותי החברה המפורטים באתר, הנך נדרש למסור מידע אישי ומזהה כדוגמת – שם מלא, נושא פניה, את הפניה עצמה לחברה ליצירת הקשר ודרך התקשרות – כתובת דואר אלקטרוני (דוא”ל), אשר ישמרו במאגר המידע של החברה, לצורך יצירת קשר עמך ומסירת פרטים לגבי שירותי החברה. הנך מצהיר כי הפרטים שמילאת הם נכונים והם על אחריותך בלבד. אין החברה נושאת באחריות בגין פרטים אישיים שיתגלו שאינם נכונים או מדויקים.
  • נתונים אנונימיים: בעת השימוש באתר (ו/או באפליקציה), החברה עשויה לאסוף מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של החברה. מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשירך, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק שירותי האינטרנט, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באתר לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים, העדפות שירותים, ועוד. החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם לשם מתן שירותים, לרבות לצורך הצעה למתן שירותים נוספים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעות האתר או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.
  • נתונים אישיים: בעת השימוש באתר (ו/או באפליקציה), החברה עשויה לאסוף מידע שאינו אנונימי, בקשר עם הזמנת השירותים אצל החברה. הנך נותן את הסכמתך, כי החברה תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לצורך מתן השירותים, לרבות לצורך הצעה למתן שירותים נוספים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האישיים אודותיך, זאת באמצעות האתר או באמצעות יצירת קשר עמנו כפי שיפורט להלן.
  • כתובת פרוטוקול אינטרנט (“IP“): בעת השימוש באתר החברה תאסוף את כתובת ה- IP.
  • מיקום: לצורך הרישום באתר נעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשירך. מידע זה מסופק לחברה ישירות מהמשתמש, ממכשירו באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, שירותי מיקום GPS, השימוש בכתובת IP ועוד) ואף מצדדים שלישיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי החברה עושה שימוש במידע זה לצורך מתן השירותים, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי החברה תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים.
  • דיוור ישיר: בעת התקשרות המשתמש עם החברה לקבלת השירותים, לאחר העברת פרטי הקשר באתר, נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן: “דיוור ישיר”) ולשימוש בפרטיו לשם כך, ובהתאם להוראות תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה כאמור לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות המשתמש לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת בקלות בהודעה חוזרת במסגרת הדיוור הישיר ככל שיעשה באמצעים אלקטרוניים ו/או בפניה לחברה ובמקרה זה תסיר החברה את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות ו/או דברי פרסומת. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות החברה או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת החברה באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת פרטיך כמשתמש בכלל.
   • מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים עשוי להוות תנאי הכרחי לקבלת המידע לגבי השירותים של החברה וליצירת הקשר עם המשתמש. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שימסור ו/או יעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.
  1. כיצד המידע נאסף?
   • החברה אוספת מידע ביחס  למשתמש, אשר יימסר ביוזמת המשתמש ו/או ייאסף במהלך שימושו באתר ו/או ברשתות חברתיות באופן פתוח וגלוי שהינו נחלת הכלל, זאת בהתאם להוראות תנאי השימוש לאתר ומדיניות פרטיות זו וכן על פי הוראות כל דין. המידע נאסף ומסופק לחברה כדלקמן:
  • מידע המסופק ישירות על-ידי המשתמש ומרצונו.
  • מידע המועבר לחברה על-ידי צדדים שלישיים. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים.
  • שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי “Cookies” (“עוגיות“) וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה – Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך.  העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה בכדי לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותי החברה, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך במערכת תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה- Cookies. למידע נוסף ראה: allaboutcookies.org.
  • צדדים שלישיים (לדוגמה, להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשות בנתונים המופקים מהשימוש ב – Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
  1. השימוש במידע
   • לחברה מאגרי מידע רשומים בו ישמר ויאובטח המידע אשר נאסף ואשר מפורט לעיל. החברה עושה שימוש במידע למטרות הבאות:
  • כדי לאפשר לך להכנס לאתר ולקבל הצעות מהחברה עבור השירותים המוצעים על-ידי החברה, לרבות אלו אשר התבקשו על ידך;
  • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
  • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
  • כדי לאפשר להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
  • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותי ותכני המערכת בקשר לחברה. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;
  • ליצירת קשר אתך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות  עדכון, אישור או יידוע שלך בנושאים הקשורים לשירותים אשר התבקשו על-ידך ו/או שירותים נוספים;
  • לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי החברה ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
  • לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;
  • לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט בתנאי השימוש ובמדיניות זו;
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.
  1. מסירת מידע לצדדים שלישים
   • אין החברה חולקת מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:
  • על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.
  • שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים שלהלן: ספקי סמס ו/או מיילים ו-
  • במקרה בו המשתמש הפר את תנאי מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.
  • שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).
  • בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.
  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות זו בקשר עם המידע.
   • ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי המידע האישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים, לרבות לחברה.
   • החברה לא תפגע בפרטיותו של המשתמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש במערכת המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע  אגרגטיבי ו/או אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש ו/או לפגוע בפרטיות המשתמש.
   • לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. יודגש כי החברה אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי החברה  בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.
  1. זכויות המשתמש
   • חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. לכן, אם עיינת במידע שנוגע לך ומצאת כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינך מעוניין שפרטיך יכללו במאגר, אתה רשאי לפנות לחברה ולבקש מאתנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות מכוחו.
   • אולם, שים לב כי המידע דרוש לשם רישום באתר ובמערכת ומחיקתו עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהחברה ו/או להשתמש בשירותים. מידע הדרוש לחברה, לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין ובהתאם להוראות מדיניות הפרטיות זו, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
   • בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע (אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך לפני שנוכל לענות לפנייתך). החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם שירותי החברה או לצורך המשך אספקת שירותי החברה בעתיד- יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מהחברה למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף. כמו כן, כמפורט במדינות פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן חלק משירותי החברה, החברה מאפשרת לצדדים שלישיים גישה למידע אודות המנוי ו/או המשתמש, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאתנו למחוק את המידע לגביך, לא נוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.
   • החברה שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).
  2. הגבלת גיל

  החברה אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילד מתחת לגיל 18 ללא הסכמה הורית ואף מידע רגיש מקטינים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע החברה לאיסופו של מידע רגיש מקטין, החברה תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

  1. שמירת מידע ואבטחת מידע
   • ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג’ (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט) אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני המשתמש ו/או להשתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט.
   • אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי המשתמש והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים. המידע המועבר לשרתי החברה בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. נוכח העובדה שהתקשורת עם האתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או רשת סלולרית, קיימת סכנה כי מידע שתעלה באופן פומבי יגיע לידי צדדים שלישיים. החברה אינה בודקת את המידע והתכנים שעוברים ברשתות, למעט לצורך הגנה על המערכת, ולכן באחריותך לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (כגון כנגד וירוסים, חדירה למחשבים, אובדן מידע, חשיפת סודות וכו’), הנובעים מקישור לרשתות תקשורת חיצוניות או מהיכולת לקבל קבצים ומידע אחר ממקורות שונים, וכל שימוש שתעשה במידע או בשירותים הוא על אחריותך בלבד.
   • יחד עם זאת, החברה יכולה לנקוט באמצעי אבטחה שונים כדי להגן על השירותים שלה וכן כדי לוודא את קיומה של מדיניות הפרטיות זו. האמצעים יכולים לכלול סינון ובדיקה ואתה מסכים שתנקוט באמצעים אלו.
   • האתר שומר את המידע במאגר ממוחשב, בין השאר במידע העלול לזהות אותך באופן אישי. האתר נוקט בכל הסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת סודיות המידע, לרבות שימוש ב- “firewall” בשרתים ובדיקות Penetration המבוצעות באופן יזום מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות להשתמש במידע לצרכיו, לרבות שיפור השירותים הניתנים באתר, ניתוחים סטטיסטיים וכדומה.
   • החברה אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. במקרה וייחשף חלק או כל המידע, בדרך זו או אחרת, החברה תיידע אותך בדבר חשיפת המידע ומה היקף חשיפת המידע, על פי מה שיהיה ידוע לחברה.
  2. הגבלת אחריות
   • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה ע”י צד ג’ שאינו מטעם החברה.
   • מבלי לגרוע מהאמור, החברה וכל מי מטעמה, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרמו למשתמש על ידי השימוש באתר, לרבות בנסיבות מעבר לשליטתם.
   • החברה מחויבת לפרטיותך, אך עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש, ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי:
    • מצבים בהם החברה תהיה חייבת למסור מידע, בין אם שמור על השרתים של האתר ובין בכל מקום אחר, לכל אחת מרשויות המדינה ואף לצדדים שלישיים אחרים שיידרש לכך ע”פ כל דין או בהוראת בית משפט;
    • להגן על הזכויות או הקניין של החברה או של מי מטעמה;
    • לאכוף את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש;
    • לפעול כדי להגן על האינטרסים של שאר המשתמשים באתר בין אם הם רשומים ברשימת הקשר ובין אם לאו או של אחרים;
    • במקרי חירום מתאימים, להגנתך.
   • כאמור תידרש בחברה לחשוף מידע, בין השאר פרטים אישיים, מתוקף סעיף 5 למדיניות הפרטיות, לצדדים שלישיים, החברה תיידע אותך בדבר הדרישה לכך ותאפשר לך להתגונן בדרכים המקובלות למניעת חשיפת המידע. יחד עם זאת, במידה ותתקבל בהחלטה חלוטה כי על החברה לחשוף את המידע, החברה תחשוף את המידע שיידרש רק בהתאם לדרישת הצו ו/או כל אמצעי אחר ע”פ כל דין או בהוראת בית משפט.
  3. שיפוי

  הנך מתחייב בזאת לשפות את החברה, בעליה, יועציה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת מדיניות הפרטיות לשימוש באתר או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם לאתר.

  1. שונות
   • יצירת קשר

  אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע למדיניות פרטיות זו או שברצונך לממש זכויות כלשהן כפי שמתואר לעיל, צור קשר עם צוות הגנת הפרטיות בכתובת הדוא”ל [email protected] או בדואר בכתובת רח’ רוטשילד 27, תל אביב. החברה תנסה לפתור כל תלונה בנוגע לשימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

  • אחריות הורים/אפוטרופסיים

  החברה מעוניינת ליידע הורים או אפוטרופוסים של ילדים כי המערכת נועדה לפנות לקהל הרחב. בהתאם, באחריותכם לקבוע האם המערכת ו/או כל חלק הימנה מתאים ו/או ראוי לשימוש ילדכם.

  • סמכות שיפוט וברירת דין

  סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תהיה מסורה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו ועל פי דיני מדינת ישראל בלבד.

  • עדכון ושינוי מדיניות הפרטיות

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תמורת וממשקי האתר, לרבות התכנים המופיעים בו, והשירותים המוצעים בה, וכן את מדיניות הפרטיות בהתאם תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. השינויים אשר יבוצעו, במידה ויבוצעו, ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר החברה ובאפליקציה. לפיכך, החברה ממליצה לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. המשך שימושך במערכת לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, אנא הימנע מהמשך שימוש במערכת או פנה אלינו לסיוע. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, החברה תנקוט באמצעים סבירים להציג התראה בולטת לעניין זה באתר החברה או באפליקציה ואף באמצעות התראת דוא”ל.

  מדיניות הפרטיות עודכנה ב-14 בדצמבר 2022.

כל נתוני האתר ופלטפורמות השיווק במקום אחד

אנא השאירו פרטים

ונציג יחזור אליכם עוד היום